Pakalpojumi

SIA “Audits Pluss” piedāvā šāda veida pakalpojumus:

1. Revīzijas pakalpojumi

Sniegsim ziņojumu par Jūsu finanšu pārskatu!

Veicam finanšu pārskata revīzijas saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Revīzijas rezultātā sniedzam neatkarīgu revidenta atzinumu par to, vai sabiedrības finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli, saskaņā ar “Gada pārskatu likumu”.

Novērtējam sabiedrības iekšējās kontroles procedūras un grāmatvedības uzskaites atbilstību LR normatīvajiem aktiem, norādām atklātās nepilnības, sniedzam ieteikumus un konsultācijas grāmatvedības uzskaitē un iekšējā kontrolē.

Īpaša mērķa revīzijas uzdevuma raksturs, laiks un apjoms ir atkarīgs no konkrētiem apstākļiem. Pirms uzsākt īpaša mērķa revīzijas uzdevumu, tiek panākta vienošanās ar klientu par precīzu uzdevuma būtību un par sagatavojamā ziņojuma formu un saturu.

2. Mantiskā ieguldījuma novērtēšana

Novērtēsim Jūsu kapitalizējamo parādu vērtību!

3. Konsultēšana grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos

Sniegsim atbildes uz Jūsu jautājumiem!